Công ty Luật Innosightlaw / Tin tức/ Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Hiện nay, việc ký kết và thực hiện các hợp đồng dân sự ngày càng càng phổ biến. Để đảm bảo quyền lợi cho mình khi các chủ thể khác không thực hiện hợp đồng, các chủ thể tham gia giao kết hợp đồng thường sử dụng các biện pháp bảo đảm. Ngoài các biện pháp thường được sử dụng như: đặt cọc, thế chấp, cầm cố thì các chủ thể cũng thường lựa chọn biện pháp bảo lãnh để các chủ thể khác tuân thủ thực hiện các nghĩa vụ của mình. Trong bài viết này, Luật Innosight xin gửi  bài viết với chủ để “bảo lãnh thực hiện hợp đồng” để bạn đọc có cái nhìn rõ hơn về biện pháp bảo đảm này.

Khái niệm về biện pháp bảo lãnh thực hiện hợp đồng

 • Theo quy định của BLDS 2015 thì bảo lãnh một trong những biện pháp đảm bảo để thực hiện hiện nghĩa vụ. Theo đó, chủ thể thứ ba đứng ra cam kết với chủ thể có quyền sẽ thực hiện thay cho bên có nghĩa vụ, nếu như khi đến hạn thực hiện mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.
 •  Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là việc bên bảo lãnh cam kết với bên nhận bảo lãnh để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ một cách đúng, đầy đủ cho bên được bảo lãnh theo hợp đồng mà bên được bảo lãnh đã ký kết với bên nhận bảo lãnh. Trong trường hợp bên được bảo lãnh vi phạm hợp đồng và bị phạt hoặc phải bồi thường mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì bên bảo lãnh sẽ phải thực hiện thay.

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng được thực hiện thông qua các hình thức nào?

BLDS 2015 không có quy định bắt buộc về hình thức của biện pháp bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Chính vì vậy, biện pháp bảo lãnh có thể được thực hiện bằng các hình thức như: lời nói, văn bản,…. Các hình thức này đều có hiệu lực pháp luật như nhau.

Nội dung của biện pháp bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Hợp đồng bảo lãnh phải được lập thông qua các hình thức khác nhau, các hình thức đề có giá trị pháp lý tương đương và gồm một số nội dung sau:

 • Nghĩa vụ được bảo đảm thực hiện: Các bên trong hợp đồng bảo lãnh có thể thỏa thuận về việc bên bảo lãnh chỉ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh hoặc là bên bảo lãnh sử dụng tài sản của chính mình để bảo lãnh việc thực hiện toàn bộ nghĩa vụ cho bên được bảo lãnh. Trong trường hợp bên bảo lãnh sử dụng tài sản của chính mình để bảo lãnh, các bên phải thỏa thuận thêm về các điều khoản về tài sản bảo đảm. Bên bảo lãnh có thể cam kết chỉ bảo lãnh một phần hoặc bảo lãnh toàn bộ nghĩa vụ cho bên được bảo lãnh.
 • Quyền, nghĩa vụ của các bên trong quan hệ bảo lãnh
 • Hiệu lực và chấm dứt hợp đồng bảo lãnh

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ bảo lãnh

Trong quan hệ bảo lãnh bao gồm 3 chủ thể: người bảo lãnh và người nhận bảo lãnh và người được bảo lãnh. BLDS 2015 quy định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể đó cụ thể như sau:

Bên bảo lãnh

Bên bảo lãnh là bên đứng ra cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh nếu như khi đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ. Do đó, trong quan hệ bảo lãnh thì bên bảo lãnh có cả quyền và nghĩa vụ tương ứng với các bên còn lại

Theo quy định tại Điều 340  BLDS  2015 thì bên bảo lãnh có các quyền sau đây:

 • Yêu cầu bên được bảo lãnh trả thù lao như hai bên đã thỏa thuận
 • Bên bảo lãnh được quyền yêu cầu bên được bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ đối với mình trong phạm vi nghĩa vụ bảo lãnh mà mình đã thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Theo quy định tại Điều 342 BLDS 2015 bên bảo lãnh có các nghĩa vụ sau đây:

 • Nếu bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thì bên bảo lãnh có trách nhiệm phải  thực hiện nghĩa vụ đó.
 • Bên bảo lãnh phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ bảo lãnh trong trường hợp nhiều bên cùng bảo lãnh cho một người 

Bên nhận bảo lãnh

Theo quy định tại BLDS 2015 thì bên nhận bảo lãnh thực hiện hợp đồng có các quyền sau:

 • Bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu bên bảo lãnh phải thanh toán giá trị nghĩa vụ bị vi phạm và bồi thường thiệt hại trong trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình
 • Miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho bên bảo lãnh hoặc cho một trong số những người bảo lãnh (trường hợp nhiều người cũng bảo lãnh cho một người) 
 • Chỉ định một người phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ nếu như có nhiều người cùng bảo lãnh cho một người.

Bên được bảo lãnh

Trong quan hệ bảo lãnh thì bên được bảo lãnh không có quyền đối với bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh. Mà trong quan hệ này, bên được bảo lãnh chỉ có các nghĩa vụ sau:

 • Thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ đối với bên nhận bảo lãnh như đã ký kết 
 • Trả thù lao đầy đủ cho bên bảo lãnh như các bên đã thỏa thuận
 • Thực hiện nghĩa vụ đối với bên bảo lãnh nếu như bên bảo lãnh đã thực hiện nghĩa vụ thay

Chấm dứt bảo lãnh việc thực hiện hợp đồng

Theo quy định tại Điều 343 BLDS 2015 thì bảo lãnh thực hiện hợp đồng chấm dứt khi xuất hiện một trong các căn cứ sau:

Bảo lãnh chấm dứt khi nghĩa vụ được bảo lãnh chấm dứt: 

Mục đích các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự là nhằm đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ đối với bên có quyền, các biện pháp này mang tính dự phòng cho việc bên có nghĩa vụ thực hiện đúng trách nhiệm của mình, đồng thời nó cũng là biện pháp khắc phục những hậu quả trong trường hợp xấu nhất do sự vi phạm nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ gây ra. Do đó, khi nghĩa vụ được bảo lãnh chấm dứt thì quan hệ bảo lãnh cũng chấm dứt là điều đương nhiên 

Việc bảo lãnh chấm dứt khi được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng các biện pháp bảo đảm khác:

Trong cả hai trường hợp nêu trên  thì biện pháp bảo lãnh đều chấm dứt. Tuy nhiên việc chấm dứt quan hệ bảo lãnh trong hai trường hợp này có sự khác biệt. Ở trường hợp thứ nhất khi các bên thỏa thuận hủy bỏ quan hệ bảo lãnh thì lúc này quan hệ nghĩa vụ giữa bên có nghĩa vụ và bên có quyền chuyển thành quan hệ không có biện pháp bảo đảm. Ở trường hợp thứ hai, chấm dứt quan hệ bảo lãnh do các bên tự thỏa thuận thay thế bảo lãnh bằng biện pháp bảo đảm khác thì quan hệ giữa bên có quyền và bên có nghĩa vụ vẫn sẽ là quan hệ nghĩa vụ có bảo đảm.

Bảo lãnh chấm dứt khi bên bảo lãnh đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh:

 • Bên bảo lãnh đã tự nguyện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho bên được bảo lãnh;
 • Cơ quan có thẩm quyền đã cưỡng chế để bên bảo lãnh để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho bên nhận bảo lãnh. Và khi nghĩa vụ bảo lãnh đã bên bảo lãnh được thực hiện thì đương nhiên quan hệ bảo lãnh chấm dứt.

Quan hệ bảo lãnh chấm dứt theo thỏa thuận của các bên: 

Quan hệ bảo lãnh được xác lập cơ sở sự thỏa thuận của các bên, do vậy  pháp luật luôn tôn trọng sự thỏa thuận đó. Khi các bên thỏa thuận để chấm dứt  quan hệ bảo lãnh thì việc bảo lãnh sẽ chấm dứt.

Trên đây là nội dung chúng tôi gửi đến bạn đọc về chủ đề : “ bảo lãnh thực hiện hợp đồng”. Biện pháp bảo lãnh là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo quy định của BLDS 2015. Biện pháp bảo lãnh là việc bên thứ ba đứng ra cam kết với bên nhận bảo lãnh thực hiện thay nghĩa vụ cho bên được bảo lãnh nếu bên được bảo lãnh thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nghĩa vụ đối với bên nhận bảo lãnh. Nếu như còn bất kỳ thắc mắc gì về các biện pháp bảo đảm cần tư vấn. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giúp đỡ.

Bạn đang xem bài viếtBảo lãnh thực hiện hợp đồng là gì? Mức phí theo nghị định 63? tại chuyên mục Kiến thức tổng hợp

HOTLINE: 0961 349 060 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Tác giả

Nguyễn Minh Hải

Tìm hiểu thêm

Ông Nguyễn Minh Hải có hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn, hành nghề Luật tại Việt Nam liên quan đến dự án đầu tư nước ngoài; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; luật doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp thương mại; sở hữu trí tuệ; tranh tụng và giải quyết tranh chấp; bảo hiểm và ngân hàng...

Tìm hiểu thêm

Bài viết liên quan

Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư mới nhất theo quy định pháp luật Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Hiện nay, có nhiều nhà đầu tư khi tham gia đầu tư vẫn chưa thực sự nắm rõ các quy định về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cũng như gia hạn giấy chứng nhận đầu tư. Bài viết dưới đây, Luật Innosight sẽ hỗ trợ tư vấn về mục đích gia […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thủ tục làm giấy khai tử Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Đăng ký khai tử là một thủ tục pháp lý được thực hiện nhằm khai báo với cơ quan quản lý nhà nước khi có sự kiện chết của một người. Giấy khai tử là cơ sở pháp lý để chấm dứt các quan hệ pháp luật của người chết. Vậy thủ tục làm giấy […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Công bố hợp quy sản phẩm theo quy định Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Chất lượng sản phẩm luôn là vấn đề được mọi người tiêu dùng quan tâm và được pháp luật quy định chặt chẽ bởi các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Theo đó, công bố hợp quy là thủ tục bắt buộc mà cá nhân, tổ chức kinh doanh, sản xuất phải thực hiện trước […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Điều kiện thành lập công ty đấu giá mới nhất 2021 Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Sau khi Luật Đấu giá tài sản năm 2016 ra đời và có hiệu năm năm 2017, hoạt động đấu giá tài sản ở nước ta đã đạt được những thành tựu nhất định. Vì vậy, ngày càng có nhiều người quan tâm và chú trọng hơn đối với ngành nghề hoạt động đấu giá. […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020
Thẩm quyền đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Đăng ký giao dịch bảo đảm trong các giao dịch dân sự đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo khả năng thực hiện nghĩa vụ dân sự của người có nghĩa vụ. Vậy những giao dịch bảo đảm nào cần phải thực hiện đăng ký và đăng ký ở đâu. Tư vấn Luật Innosight […]

 • 100 lượt xem
 • 20/02/2020