Công ty Luật Innosightlaw / Giấy phép/ Công bố hợp quy sản phẩm theo quy định

Chất lượng sản phẩm luôn là vấn đề được mọi người tiêu dùng quan tâm và được pháp luật quy định chặt chẽ bởi các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Theo đó, công bố hợp quy là thủ tục bắt buộc mà cá nhân, tổ chức kinh doanh, sản xuất phải thực hiện trước khi đưa hàng hóa, sản phẩm lưu thông trên thị trường. Vậy pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này? Tham khảo bài viết dưới đây để nắm rõ các thông tin pháp lý về công bố hợp quy sản phẩm mới nhất.

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty
Công bố hợp quy là gì?

Công bố hợp quy sản phẩm là gì?

Công bố hợp quy là việc cá nhân, tổ chức tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường thuộc đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn, kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Đây là thủ tục bắt buộc phải thực hiện nhằm xác minh chất lượng, an toàn môi trường và sức khỏe của người tiêu dùng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ kinh doanh .

Công bố hợp quy là không chỉ nhằm đảm bảo chất lượng, uy tín của doanh nghiệp mà còn đảm bảo quyền lợi, sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng. Từ đó có được sự tin tưởng, tin dùng của người tiêu dùng với các sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Đối tượng áp dụng.

Đối tượng của công bố hợp quy là các hàng hóa, sản phẩm, quá trình, môi trường được quy định theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định hoặc theo các quy chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định. Các đối tượng quy định trong quy chuẩn kỹ thuật thường liên quan đến các vấn đề về an toàn, sức khỏe, môi trường và nó mang tính bắt buộc, cho nên doanh nghiệp buộc phải đáp ứng được các quy chuẩn đó nếu muốn hoạt động sản xuất kinh doanh những đối tượng quy định này.

Công bố hợp quy được áp dụng với những sản phẩm hàng hóa có trong danh mục tiêu chuẩn hóa hàng hóa. Những sản phẩm đó phải được hoàn chỉnh về thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Pháp luật Việt Nam hiện hành. Những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã có quy chuẩn thì phải đăng ký hợp chuẩn cho sản phẩm, dịch vụ đó theo quy chuẩn tương ứng.

Nguyên tắc Công bố hợp quy

Việc công bố hợp quy một sản phẩm, dịch vụ mà công ty kinh doanh, sản xuất phải được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

Thứ nhất, Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục tiêu chuẩn hóa hàng hóa. Tùy từng loại sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp phải đảm bảo đáp ứng từng loại quy chuẩn kỹ thuật nhất định quy định;

Thứ hai, Bộ quản lý  ngành, lĩnh vực xác định và xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, đồng thời có biện pháp quản lý để công bố hợp quy quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Thứ ba, Đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu phải thực hiện hoạt động công bố hợp quy là việc cá nhân, tổ chức thực hiện quy định kiểm tra của nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu;

Thứ tư, Trong trường hợp một loại hàng hóa, sản phẩm được quản lý cùng lúc bởi nhiều quy chuẩn kỹ thuật khác nhau thì cá nhân, tổ chức kinh doanh, sản xuất hàng hóa, sản phẩm đó phải thực hiện việc đăng ký bản công bố hợp quy tại các cơ quan chuyên ngành tương ứng và dấu hợp quy chỉ được sử dụng khi hàng hóa, sản phẩm đó đã thực hiện đủ các biện pháp quản lý theo luật định, tại các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

Công bố sản phẩm
Công bố hợp quy sản phẩm

Ngoài ra, để thực hiện việc chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, thì đánh giá sự phù hợp là quy trình bắt buộc. Đánh giá sự phù hợp là hoạt động nhằm xác định sự phù hợp của các các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với các yêu cầu quản lý và đặc tính kỹ thuật quy định trong tiêu chuẩn tương ứng và quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Phương thức đánh giá sự phù hợp phải được ghi rõ, cụ thể trên giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong công bố hợp quy sản phẩm

Cá nhân, tổ chức công bố hợp quy phải có trách nhiệm:

– Thông báo  về việc công bố hợp quy của mình trên các phương tiện thông tin thích hợp, đảm bảo người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận;

– Duy trì liên tục và chịu trách nhiệm về sự phù hợp ( chất lượng, an toàn) của các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường đã công bố hợp quy; 

– Sử dụng dấu hợp quy đối với hàng hóa đã được công bố hợp quy trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. Lập sổ theo dõi và báo cáo định kỳ hàng năm về việc sử dụng dấu hợp quy cho tổ chức chứng nhận được chỉ định;

– Thông báo với cơ quan chuyên ngành đồng thời tạm ngừng việc xuất xưởng, thu hồi các sản phẩm khi phát hiện sự không phù hợp trong quá trình lưu thông, sử dụng. Tiến hành các biện pháp khắc phục cần thiết và thông báo kết quả khắc phục trước khi tiếp tục lưu thông, khai thác các hàng hóa, dịch vụ đó;

– Lập hồ sơ công bố hợp quy và lưu giữ hồ sơ để làm cơ sở cho việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước;

– Cung cấp các tài liệu cần thiết khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc xác minh sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;

– Công bố lại khi có bất kỳ thay đổi nào về tính năng, đặc điểm,  công dụng của hàng hóa, dịch vụ đã công bố hợp quy hoặc có sự thay đổi nào về nội dung của hồ sơ công bố hợp quy đã đăng ký.

Thủ tục Công bố hợp quy

Việc Công bố hợp quy sản phẩmcó thể được tiến hành theo 02 phương thức là dựa trên kết quả tự đánh giá của doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất hoặc dựa trên kết quả chúng nhận hợp quy của tổ chức chúng nhận được chỉ định. Cụ thể như sau:

Hồ sơ công bố dựa trên kết quả tự đánh giá có:

– Bản công bố hợp quy theo mẫu luật định;

– Bản báo cáo tự đánh giá quy chuẩn kỹ thuật của sản phẩm, hàng hóa (dựa trên kết quả tự thực hiện của cá nhân, tổ chức hoặc dựa trên kết quả đánh của tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký);

– Tài liệu khác nếu có yêu cầu.

Hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận:

– Bản công bố hợp quy theo mẫu Luật định;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng kèm mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp cho tổ chức, cá nhân;

– Tài liệu khác nếu có yêu cầu.

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đến Cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định;

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ xử lý hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thông báo bằng văn bản đề nghị cá nhân, tổ chức bổ sung giấy tờ theo đúng quy định.
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì cơ quan chuyên ngành tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc từ ngày nhận được hồ sơ. Nếu xét thấy hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cơ quan ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho cá nhân, tổ chức đăng ký công bố. 

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ nhưng không hợp lệ thì cơ quan chuyên ngành ra thông báo bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức công bố hợp quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn do Luật Innosight trực tiếp biên soạn về các vấn đề pháp lý liên quan đến Công bố hợp quy sản phẩm. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ hữu ích đối với quý vị trong các dự định tương lai của mình.

HOTLINE: 0961 349 060 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Tác giả

Nguyễn Minh Hải

Tìm hiểu thêm

Ông Nguyễn Minh Hải có hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn, hành nghề Luật tại Việt Nam liên quan đến dự án đầu tư nước ngoài; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; luật doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp thương mại; sở hữu trí tuệ; tranh tụng và giải quyết tranh chấp; bảo hiểm và ngân hàng...

Tìm hiểu thêm

Bài viết liên quan

Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư mới nhất theo quy định pháp luật Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Hiện nay, có nhiều nhà đầu tư khi tham gia đầu tư vẫn chưa thực sự nắm rõ các quy định về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cũng như gia hạn giấy chứng nhận đầu tư. Bài viết dưới đây, Luật Innosight sẽ hỗ trợ tư vấn về mục đích gia […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
Thủ tục làm giấy khai tử Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Đăng ký khai tử là một thủ tục pháp lý được thực hiện nhằm khai báo với cơ quan quản lý nhà nước khi có sự kiện chết của một người. Giấy khai tử là cơ sở pháp lý để chấm dứt các quan hệ pháp luật của người chết. Vậy thủ tục làm giấy […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
Công bố hợp quy sản phẩm theo quy định Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Chất lượng sản phẩm luôn là vấn đề được mọi người tiêu dùng quan tâm và được pháp luật quy định chặt chẽ bởi các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Theo đó, công bố hợp quy là thủ tục bắt buộc mà cá nhân, tổ chức kinh doanh, sản xuất phải thực hiện trước […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
Điều kiện thành lập công ty đấu giá mới nhất 2021 Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Sau khi Luật Đấu giá tài sản năm 2016 ra đời và có hiệu năm năm 2017, hoạt động đấu giá tài sản ở nước ta đã đạt được những thành tựu nhất định. Vì vậy, ngày càng có nhiều người quan tâm và chú trọng hơn đối với ngành nghề hoạt động đấu giá. […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020
Thẩm quyền đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định Người đăng: Tạ Toản
Đọc thêm

Đăng ký giao dịch bảo đảm trong các giao dịch dân sự đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo khả năng thực hiện nghĩa vụ dân sự của người có nghĩa vụ. Vậy những giao dịch bảo đảm nào cần phải thực hiện đăng ký và đăng ký ở đâu. Tư vấn Luật Innosight […]

  • 100 lượt xem
  • 20/02/2020